(ακολουθεί ελληνικό κείμενο)


CoHab Athens, the Collaborative Housing ENHR working group and the Co-Lab Research team invite you to a knowledge exchange workshop to discuss different models of collaborative and cooperative housing in Europe and their potential implementation in Greece. The workshop will give the opportunity to experts and researchers involved in collaborative housing initiatives all over Europe that will be in Athens for the 2019 ENHR conference, to come in contact with local groups and individuals interested in learning and experimenting with such practices for Athens. 

After a round of short (5 minute) presentations of different models and specific cases of collaborative housing, discussion will be organised along crucial issues, such as the institutional frameworks, organisational structures, funding sources & mechanisms and social dynamics, that enable the implementation and sustainability of such initiatives. 

The workshop will take place Tuesday 27th of August, 18:00-20:00,
at Communitism (Keramikou 28, Metaxourgio, Athens).
Discussion will be in English.

//

Η ομάδα CoHab Athens, η ομάδα εργασίας για τη Συνεργατική Κατοικία του ENHR (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για την Κατοικία) και η ομάδα του Co-Lab Research σας προσκαλούν σε ένα εργαστήρι ανταλλαγής γνώσης για τα διαφορετικά μοντέλα συνεταιριστικής και συνεργατικής κατοικίας στην Ευρώπη και τις δυνατότητες εφαρμογής τους στην Ελλάδα. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δώσει την ευκαιρία σε ειδικούς και ερευνητές που θα βρίσκονται στην Αθήνα για το συνέδριο του ENHR να συναντηθούν με τοπικές ομάδες και άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν και να πειραματιστούν με αντίστοιχα μοντέλα για την Αθήνα. 
Αρχικά θα πραγματοποιηθεί ένας γύρος σύντομων (5′) παρουσιάσεων διαφορετικών περιπτώσεων συνεργατικής κατοικίας με βάση τις εμπειρίες των ερευνητών από την Ευρώπη και στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τις οργανωτικές δομές, τις πηγές χρηματοδότησης και τους μηχανισμούς και τις κοινωνικές δυναμικές που επιτρέπουν την εφαρμογή και βιωσιμότητα τέτοιων εγχειρημάτων.

Το εργαστήριο θα γίνει την Τρίτη 27 Αυγούστου,18:00-20:00,
στο Communitism (Κεραμικού 28, Μεταξουργείο).
Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά.