[English text follows]


Ολοήμερο πρόγραμμα- εργαστήριο από την ομάδα CoHab

Σάββατο, 4 Ιουνίου // 10:30- 19:30 (EEST)
στον χώρο του ΕΤΕΡΟΝ, Λεωκορίου 38, Αθήνα (κοντά στον σταθμό Θησείου, γραμμή 1) και διαδικτυακά μέσω zoom link.

ΜΕΡΟΣ Α’
Στο συμμετοχικό εργαστήριο συνεταιριστικής κατοικίας θα επεξεργαστούμε σενάρια για ένα εγχείρημα συνεταιριστικής κατοικίας στην Ελλάδα. Θα χωριστούμε σε τρεις ομάδες εργασίας που θα δουλέψουν για την διαμόρφωση του καταστατικού, του προγράμματος χρήσεων και του  business plan, προσαρμοσμένα στα δεδομένα δύο υφιστάμενων κτιρίων (ένα που ανήκει σε δημόσιο φορέα και ένα που πωλείται). 
Στο εργαστήριο θα αξιοποιήσουμε τη μεθοδολογία και την εμπειρία αντίστοιχων προηγούμενων εργαστηρίων. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την δημιουργία μιας εργαλειοθήκης υποστήριξης της συνεργατικής/συνεταιριστικής κατοικίας που προετοιμάζει η ομάδα CoHab με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Böll, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

ΜΕΡΟΣ Β’
Η απογευματινή συζήτηση είναι το κλείσιμο ενός διετούς προγράμματος δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσης με το δίκτυο ΜΟΒΑ
Το MOBA είναι ένα δίκτυο εγχειρημάτων συνεταιριστικής κατοικίας από την Κεντρική και Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Το ενδιαφέρον μας γι’ αυτο ξεκινά από τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο ελληνικό πλαίσιο: απουσία προηγούμενων παραδειγμάτων συνεργατικής/συνεταιριστικής κατοικίας, έλλειψη σχετικού θεσμικού πλαισίου και στήριξης, εντεινόμενη στεγαστική επισφάλεια/κρίση. 
Μέλη του MOBA είναι:
Zaduga za etično financiranje (Cooperative for Ethical financing), Zagreb // Ko Gradi Grad (Who Builds the City), Belgrade // Rákóczi Kollektíva, Budapest // Sdílené domy (shared houses) Prague // Zadrugator, Ljubljana
Στην συζήτηση θα παρουσιαστούν οι βίντεο-συνεντεύξεις που πήραμε από εκπροσώπους των μελών του ΜΟΒΑ, ενώ θα ακολουθήσουν σύντομες online παρουσιάσεις από τις ίδιες/ους σχετικά με τα εγχειρήματά τους και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει υβριδικά μαζί τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.30- 14.00 Συμμετοχικό εργαστήριο συνεταιριστικής κατοικίας  (με φυσική παρουσία)
10:30 – 11:00 Καφές/ Καλωσόρισμα
11:00 – 11:40 Εισαγωγή στην συνεταιριστική κατοικία
11:40 – 13:00 Θεματικές ομάδες εργασίας
13:00 – 14:00 Συζήτηση για τα επόμενα βήματα

14.00- 15.00 Διάλειμμα με ελαφρύ γεύμα

15.00- 17.00 CoHab meets MOBA (Υβριδικό/ live-online)
15:00 -15:15 Παρουσίαση του project CoHab meets MOBA 
15:15 – 16:00 Σύντομες παρουσιάσεις των εγχειρημάτων:
– Ana Džokić , μέλος του Ko Gradi Grad (Who builds the city), Βελιγράδι
– Zsuzsi Pósfai, μέλος της Rákóczi Kollektíva, Βουδαπέστη
– μέλος του Zadrugator, Λιουμπλιάνα (TBC)
16:00 – 17:00 Συζήτηση 

(Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά. Το μέρος αυτό θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω youtube, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα, εκτός από φυσική παρουσία, διαδικτυακής συμμετοχής μέσω zoom link που θα σας σταλεί μετά την εγγραφή σας.)

17.30- 19.30 bar/ open discussion
Για όσους δεν προλάβουν το προηγούμενο πρόγραμμα σας περιμένουμε μετά τις 17.30 για ποτό και χαλαρή συζήτηση!

Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου  και την αποστολή zoom link  παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ: https://forms.gle/cue5EeP19QX7Dp21A

Follow through Facebook event

>> Το εργαστήριο συνεταιριστικής κατοικίας αποτελεί μέρος του προγράμματος Toolkit for Cooperative and Collaborative Housing in Greece, με την υποστήριξη του Heinrich Böll Stiftung, Thessaloniki, Greece

>> H συζήτηση CoHab meets MOBA αποτελεί μέρος του ομώνυμου προγράμματος, με την υποστήριξη του FundACTION Rethink Grant 2020

>> Ευχαριστούμε το Έτερον Ινστιτούτο για την Κοινωνική Έρευνα και Αλλαγή για την φιλοξενία και ευγενική παραχώρηση του χώρου. 

– – – – – – – – – – – – – [ENG]- – – – – – – – – – – – –

All -day program – workshop organized by CoHab Athens
Saturday 4 June // 10.30- 19:30 (EEST)
at ETERON‘s office space, Leokoriou 38, Athens (near Thissio, metro station, line 1) and online through zoom link.

CoHab workshop cover-with space.jpg

PART A’
At the participatory workshop we will develop a scenario of an imaginary housing cooperative in Athens. We will divide into three working groups that will work respectively on the statute, the program of uses and the business plan, adapted on two existing buildings (one that belongs to a public entity and one for sale in the market).
The workshop builds on the methodology, experience and results of similar previous workshops and will support the creation of a collaborative/cooperative housing toolkit that is being prepared by CoHab with the support of the Heinrich Böll Stiftung, Thessaloniki, Greece.

PART B
The afternoon discussion is the closing event of a two-year networking and knowledge exchange program we did with the MOBA network. 
MOBA is a network of pioneering housing cooperatives from Central and South- Eastern Europe. Our interest in it is stemming from the common challenges that we face in the Greek context: lack of previous examples of cooperative housing, lack of relevant institutional framework and support, the growing emergency of the housing issue in the last years. 
MOBA members include: Zaduga za etično financiranje (Cooperative for Ethical financing), Zagreb // Ko Gradi Grad (Who Builds the City), Belgrade // Rákóczi Kollektíva, Budapest // Sdílené domy (shared houses) Prague // Zadrugator, Ljubljana.
In the discussion we will present the video interviews we did with representatives of the MOBA members, which will be followed by short online presentations about their projects and a hybrid discussion with the audience.

PROGRAM

10:30- 14:00 Participatory workshop on cooperative housing (live)
10:30 – 11:00 Coffee / Welcome
11:00 – 11:40 Introduction to the housing cooperative idea
11:40 – 13:00 Thematic working groups
13:00 – 14:00 Discussion about next steps

14:00- 15:00 Light lunch

15:00- 17.00 CoHab meets MOBA (hybrid / live-online)
15:00 -15: 15 Presentation of the Cohab meets MOBA project
15:15 – 16:00 Short presentations of the projects:
– Ana Džokić, member of Ko Gradi Grad (Who builds the city), Belgrade
– Zsuzsi Pósfai, member of Rákóczi Kollektíva, Budapest
– Member of Zadrugator, Ljubljana (TBC)
16:00 – 17:00 Online-live discussion

(The discussion will be held in English. This part will be broadcasted live via youtube, while there will be the possibility, in addition to physical presence, of online participation via zoom link that will be sent to you after your registration.)

17.30- 19.30 Bar / open discussion
For those who will not manage to catch up with the previous program, we are waiting for you after 17.30 for a drink and relaxed discussion!

To attend the event and receive a zoom link please register here:
https://forms.gle/cue5EeP19QX7Dp21A
Follow through Facebook event

>> The cooperative housing workshop is part of the “Toolkit for Cooperative and Collaborative Housing in Greece” program, supported by the Heinrich Böll Stiftung , Greece

>> The “CoHab meets MOBA” discussion is part of a project supported by a  FundACTION Rethink Grant 2020

>> We thank the Eteron Institute for Social Research and Change for their hospitality and for hosting us in their space.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s